متن

به منظور حذف، جدا کردن یا جایگزین کردن قسمتی از یک متن و تبدیل متن به عدد و برعکس، می‌توان از توابع متنی زیر استفاده نمود.

 

توابع حذف کاراکترهای اضافی
1 پاک کردن تمامی کاراکترهای غیرقابل پرینت از داخل متن

CLEAN

2 پاک کردن فاصله‌های زائد در متن

TRIM

توابع تبدیل نوع و فرمت عدد
3 تبدیل عدد دریافتی به متن Tahi و افزودن Bah به انتهای آن

BAHTTEXT

4 تبدیل یک عدد به متن با فرمت پولی

DOLLAR

5 گرد کردن عدد با تعداد مشخصی اعشار و تبدیل آن به متن

FIXED

6 تبدیل مقدار ثبت‌شده به متن، با فرمت خاص

TEXT

7 تبدیل متن به عدد

VALUE

8

NUMBERVALUE

توابع تبدیل حروف انگلیسی
9 تبدیل تمامی حروف انگلیسی متن، به حروف کوچک

LOWER

10 تبدیل حروف ابتدایی متن به حرف بزرگ و سایر حروف به‌صورت کوچک

PROPER

11 تبدیل تمامی حروف انگلیسی متن، به حروف بزرگ

UPPER

توابع جایگزین کننده متن در سلول
12 جایگزین کردن تعدادی از کاراکترهای یک متن با متن دیگر.

REPLACE

13 جایگزین کردن عبارت ثبت‌شده در یک متن با متنی دیگر

SUBSTITUTE

توابع جداساز متن
14 به هم چسباندن چند متن یا اطلاعات آورده شده درون چند سلول

CONCATENATE

15 جدا کردن تعدادی کاراکتر از سمت چپ متن ثبت‌شده در یک سلول

LEFT

16 جدا کردن تعدادی کاراکتر از داخل متن ثبت‌شده در یک سلول

MID

17 جدا کردن تعدادی کاراکتر از سمت چراست متن ثبت‌شده در یک سلول

RIGHT

18 تکرار کردن یک کاراکتر یا متن به‌صورت متوالی

REPT

توابع اطلاعاتی
19 مشخص نمودن تعداد کاراکتر ثبت‌شده در سلول مرجع

LEN

20 مشخص نمودن محل یک کاراکتر یا عبارت داخل یک متن (حساس به حروف کوچک و بزرگ)

FIND

21 مشخص نمودن محل یک کاراکتر یا عبارت داخل یک متن

SEARCH

22 بررسی برابر بودن مقادیر ثبت‌شده (حساس ه حروف کوچک و بزرگ)

EXACT

23 بازگرداند متن تخصیص داده‌شده به عدد دریافتی

T

توابع تبدیل متن به عدد و برعکس
24 بازگرداندن کاراکتر مربوط به کد اسکی دریافتی

CHAR

25 بازگرداندن کد اسکی اولین کاراکتر ورودی را

CODE

26 بازگرداندن کاراکتر مربوط به کد اسکی دریافتی (2013)

UNICHAR

27 بازگرداندن کد اسکی اولین کاراکتر ورودی را (2013)

UNICODE