صفحه اصلی / اکسل / توابع / تاریخ و زمان

تاریخ و زمان

به منظور انجام هر گونه محاسبه بر روی تاریخ و زمان، از جمله استخراج قسمتی از آن یا محاسبه اختلاف میان دو تاریخ با در نظر گرفتن یا نگرفتن روزهای کاری، نرم افزار اکسل شامل توابع زیر می باشد.

 

 

ایجاد تاریخ و زمان
1 بازگرداندن مقدار تاریخ با دریافت مقادیر روز، ماه و سال

DATE

2 بازگرداندن مقدار زمان، با دریافت مقادیر، ساعت، دقیقه و ثانیه

TIME

3 تبدیل مقدار تاریخ به یک عدد صحیح نشان‌دهنده آن تاریخ

DATEVALUE

4 تبدیل مقدار زمان، به یک عدد اعشاری بیان‌کننده آن زمان

TIMEVALUE

تاریخ و زمان حال
5 نمایش تاریخ و ساعت زمان حال

NOW

6 نمایش تاریخ حال

TODAY

استخراج قسمتی از زمان
7 بازگرداندن مقدار ساعت یک‌زمان ثبت‌شده

HOUR

8 بازگرداندن مقدار دقیقه یک‌زمان ثبت‌شده

MINUTE

9 بازگرداندن مقدار ثانیه یک‌زمان ثبت‌شده

SECOND

استخراج اطلاعات تاریخ
10 بازگرداندن عدد روز مربوط به یک تاریخ ثبت‌شده

DAY

11 بازگرداندن عدد ماه مربوط به یک تاریخ ثبت‌شده

MONTH

12 بازگرداندن عدد سال مربوط به یک تاریخ ثبت‌شده

YEAR

13 تعیین شماره هفته تاریخ دریافتی (تاریخ واردشده، چندمین هفته از سال است)

WEEKNUM

14 بازگرداندن شماره هفته تاریخ دریافتی (2013)

ISOWEEKNUM

15 بازگرداندن یک عدد صحیح که بیان‌کننده شماره روز هفته تاریخ دریافتی می اشد (تاریخ دریافتی، چندمین روز هفته است)

WEEKDAY

انجام محاسبات بر روی تاریخ
16 محاسبه تاریخ دقیق که چند ماه بعد یا قبل از یک تاریخ می‌باشد.

EDATE

17 بازگرداندن یک تاریخ چند ماه قبل یا بعد از یک تاریخ ذکرشده در آخرین روز ماه

EOMONTH

18 اضافه کردن n روز کاری به یک تاریخ و بازگرداندن تاریخ نهایی

WORKDAY

19 اضافه کردن n روز کاری به یک تاریخ و بازگرداندن تاریخ نهایی با تعیین روز تعطیل هفته (2010)

WORKDAY.INTL

20 محاسبه تعداد روز بین دو تاریخ (2013)

DAYS

21 محاسبه تعداد روز بین دو تاریخ بر مبنای سال 360 روز (12 ماه 30 روزه)

DAYS360

22 تعیین تعداد روز کاری بین دو تاریخ

NETWORKDAYS

23 تعیین تعداد روز کاری بین دو تاریخ با تعریف روز تعطیل هفته (2010)

NETWORKDAYS.INTL

24 بازگرداندن یک عدد که نشان‌دهنده قسمت تاریخ بین دو تاریخ داده‌شده است.

YEARFRAC