صفحه اصلی / اکسل / توابع / ریاضیاتی

ریاضیاتی

لیست توابع ریاضیاتی موجود در اکسل از جمله توابع نمایی، لگاریتمی، فاکتوریل، جمع و .. در زیر آورده شده است.

 

اطلاعات‌پایه اعداد
1 بازگرداندن مقدار مطلق (تبدیل اعداد منفی به مثبت)

ABS

2 تابع ساین

SIGN

3 بازگرداندن بزرگ‌ترین مقسوم‌علیه مشترک مقادیر ورودی

GCD

4 بازگرداندن کوچک‌ترین مضرب مشترک مقادیر ورودی

LCM

توابع پایه ریاضیاتی
5 جمع‌کردن کلیه مقادیر ورودی

SUM

6 ضرب کردن کلیه مقادیر ورودی

PRODUCT

7 به توان رساندن یک عدد

POWER

8 جذر گرفتن با فرجه دو از ورودی

SQRT

9 محاسبه خارج‌قسمت حاصل از تقسیم ورودی اول ب ورودی دوم

QUOTIENT

10 محاسبه باقیمانده قسمت حاصل از تقسیم ورودی اول ب ورودی دوم

MOD

11 انجام محاسبات (مثل جمع، ضرب، میانگین و …) با تعیین در نظر گرفتن یا نگرفتن سلول‌های پنهان (2010)

AGGREGATE

12 انجام عملیات پایه ریاضیاتی

SUBTOTAL

توابع گرد و قطع سازی اعداد
13 گرد کردن پارامتر ورودی به سمت عدد دورتر از صفر

CEILING

14 گرد کردن رو به بالای عدد (2010)

CEILING.PRECISE

15 رند کردن رو به بالا (2010)

ISO.CEILING

16 رند کردن رو به بالا (2013)

CEILING.MATH

17 تبدیل عدد دریافتی به یک عدد زوج (دور از صفر)

EVEN

18 گرد کردن عدد به سمت صفر

FLOOR

19 رند کردن رو به پایین (2010)

FLOOR.PRECISE

20 رند کردن رو به پایین (2013)

FLOOR.MATH

21 قطع کردن قسمت اعشاری عدد ورودی

INT

22 گرد کردن عدد بر پایه هر عدد دلخواه

MROUND

23 تبدیل عدد دریافتی به یک عدد فرد (دور از صفر)

ODD

24 گرد کردن عدد با دریافت دقت مدنظر

ROUND

25 گرد کردن روبه پایین عدد با دریافت دقت مدنظر

ROUNDDOWN

26 گرد کردن روبه بالا عدد با دریافت دقت مد نظر

ROUNDUP

27 رند کردن به سمت عدد صحیح بعدی

TRUNC

توابع ماتریسی
28 محاسبه دترمینال ماتریس

MDETERM

29 محاسبه معکوس ماتریس

MINVERSE

30 محاسبه ضرب ماتریسی

MMULT

31 بازگرداندن ماتریس واحد با ابعاد خاص (2013)

MUNIT

توابع اعداد رندم
32 ایجاد یک عدد تصادفی بین صفر تا یک

RAND

33 ایجاد عدد تصادفی بین دو عدد دلخواه

RANDBETWEEN

جمع شرطی
34 جمع‌کردن مقادیر که در یک شرط خاص صدق کنند

SUMIF

35 جمع‌کردن مقادیر که در چند شرط خاص صدق کنند (2007)

SUMIFS

توابع پیشرفته ریاضیاتی
36 محاسبه جمع ضربی مقادیر چند آرایه

SUMPRODUCT

37 محاسبه مجموع مربعات مقادیر ورودی

SUMSQ

38 محاسبه مجموع تفاضل مربعات مقادیر متناظر آرایه x و y

SUMX2MY2

39 محاسبه مجموع  مربعات مقادیر متناظر آرایه x و y

SUMX2PY2

40 محاسبه مجموع مربعات تفاضل مقادیر متناظر آرایه x و y

SUMXMY2

41 محاسبه جمع سری‌های زمانی

SERIESSUM

توابع مثلثاتی
42 محاسبه عدد پی

PI

43 محاسبه جذر عدد در i

SQRTPI

44 تبدیل مقدار رادیان به درجه

DEGREES

45 تبدیل مقدار درجه به رادیان

RADIANS

46 محاسبه مقدار تابع مثلثاتی کسینوس

COS

47 محاسبه مقدار معکوس تابع مثلثاتی کسینوس

ACOS

48 محاسبه مقدار تابع کسینوس هایپربولیک

COSH

49 محاسبه مقدار معکوس تابع کسینوس هایپربولیک

ACOSH

50 محاسبه مقدار تابع مثلثاتی سکانت (2013)

SEC

51 محاسبه مقدار تابع سکانت هایپربولیک (2013)

SECH

52 محاسبه مقدار تابع مثلثاتی سینوس

SIN

53 محاسبه مقدار معکوس تابع مثلثاتی سینوس

ASIN

54 محاسبه مقدار تابع سینوس هایپربولیک

SINH

55 محاسبه مقدار معکوس تابع سینوس هایپربولیک

ASINH

56 محاسبه مقدار تابع مثلثاتی کسکانت (2013)

CSC

57 محاسبه مقدار تابع کسکانت هایپربولیک (2013)

CSCH

58 محاسبه مقدار تابع مثلثاتی تانژانت

TAN

59 محاسبه مقدار معکوس تابع مثلثاتی تانژانت

ATAN

60 محاسبه معکوس تانژانت دومحوره

ATAN2

61 محاسبه مقدار تابع تانژانت هایپربولیک

TANH

62 محاسبه مقدار معکوس تابع تانژانت هایپربولیک

ATANH

63 محاسبه مقدار تابع مثلثاتی کتانژانت

COT

64 محاسبه مقدار تابع کتانژانت هایپربولیک

COTH

65 محاسبه مقدار معکوس تابع مثلثاتی کتانژانت

ACOT

66 محاسبه مقدار معکوس تابع کتانژانت هایپربولیک

ACOTH

توابع نمایی و لگاریتمی
67 محاسبه تابع‌نمایی

EXP

68 محاسبه لگاریتم طبیعی پارامتر ورودی

LN

69 محاسبه لگاریتم در پایه دلخواه پارامتر ورودی

LOG

70 محاسبه لگاریتم در پایه 10 پارامتر ورودی

LOG10

توابع فاکتوریل
71 محاسبه مقدار فاکتوریل پارامتر ورودی

FACT

72 محاسبه دوبل فاکتوریل پارامتر دریافتی

FACTDOUBLE

73 محاسبه فاکتوریل جمع مقادیر دریافتی تقسیم‌بر حاصل‌ضرب فاکتوریل پارامترها

MULTINOMIAL

سایر
74 تبدیل عدد به متن (2013)

BASE

75 تبدیل متن به عدد (2013)

DECIMAL

76 ترکیب r از n

COMBIN

77 ترکیب r از n با در نظر گرفتن تکرار (2013)

COMBINA

78 تبدیل عدد رومی به عدد عربی

ARABIC

79 تبدیل عدد دریافتی به عدد رومی

ROMAN