صفحه اصلی / اکسل / توابع / جست و جو و آدرس دهی

جست و جو و آدرس دهی

به منظور پیدا کردن یک عبارت در مجموعه اطلاعات، یا مشخص نمودن ویژگیهای

توابع جست‌وجو
1 جست‌وجو کردن مقدار دریافتی در اولین ردیف یک جدول و بازگرداندن مقدار مربوطه در ردیفی دیگر

HLOOKUP

2 جست‌وجو کردن مقدار دریافتی در اولین ستون جدول و بازگرداندن مقدار مربوطه در ستونی دیگر

VLOOKUP

3 جست‌وجو کردن مقدار دریافتی در یک ستون و بازگرداندن مقدار متناسب با آن در ستون دیگر

LOOKUP

4 استخراج داده از درون جداول محوری

GETPIVOTDATA

5 بازگرداندن یک مقدار از لیست واردشده، متناسب با عدد دریافتی

CHOOSE

6 مشخص کردن موقعیت نسبی سلول در یک ستون

MATCH

اطلاعات ردیف ستون و منطقه
7 بازگرداندن شماره ردیف اولین سلول از محدوده منتخب

ROW

8 بازگرداندن شماره ستون اولین سلول از محدوده منتخب

COLUMN

9 مشخص کردن تعداد ردیف‌های محدوده منتخب

ROWS

10 مشخص کردن تعداد ستون‌های محدوده منتخب

COLUMNS

11 مشخص‌کننده تعداد محدوده‌های گسسته انتخاب‌شده.

AREAS

توابع آدرس‌دهی سلول
12 بازگرداندن آدرس سلول به‌صورت متن، با دریافت شماره ردیف و ستون

ADDRESS

13 بازگرداندن مقدار ثبت‌شده در یک سلول با دریافت شماره ردیف و ستون آن در محدوده منتخب

INDEX

14 بازگرداندن آدرس متن دریافتی

INDIRECT

15 بازگرداندن مقدار ثبت‌شده در یک سلول با دریافت شماره ردیف و ستون آن به‌صورت نسبی

OFFSET

سایر
16 ایجاد لینک با اسناد ثبت‌شده در محلی دیگر

HYPERLINK

17 ترانسپوز (چرخاندن 90 درجه‌ای) مقادیر ثبت‌شده در یک محدوده

TRANSPOSE

18  

RTD

19 بازگرداندن فرمول ثبت‌شده در یک آدرس به‌صورت متن (2013)

FORMULATEXT