منطقی

در گوره توابع منطقی، توابعی آورده شده است که خروجی آنها درست یا غلط بوده و یا بر روی شرطها تعریف شده متناسب با شرط، تصمیم گیری انچام می‌دهد.

 

توابع ترکیبی
1 بررسی تعدادی شرط و بازگرداندن مقدار True در صورت برقراری تمامی شرط‌ها و False در غیر این صورت

AND

2 بررسی تعدادی شرط و بازگرداندن مقدار True در صورت برقراری حداقل یک شرط و False در صورت عدم برقراری تمامی شرط‌ها

OR

3 بررسی تعدادی شرط و بازگرداندن مقدار True در صورت برقراری تنها یک شرط و False در صورت عدم برقراری تمامی شرط‌ها (2013)

XOR

4 تبدیل True به False و برعکس

NOT

توابع شرطی
5 بررسی صحت شرط تعریف‌شده و انجام اقدامات بر اساس برقراری یا عدم برقراری شرط

IF

6 ارزیابی یک عبارت و ارائه یک مقدار دیگر در صورت خطا بودن مقدار اول (2007)

IFERROR

7 ارزیابی یک عبارت و ارائه یک مقدار دیگر در صورت خطا بودن مقدار اول از نوع NA(2007)

IFNA

توابع بازگرداننده مقادیر ثابت
8 بازگرداندن مقدار True

TRUE

9 بازگرداندن مقدار False

FALSE