محل ذخیره ماکرو

در پنجره مربوط به ضبط ماکرو، ناحیه وجود دارد که محل ذخیره ماکرو را مشخص می‌نماید، در این پنجره سه حالت، Personal Macro Workbook، New Workbook و This Worlbook وجود دارد.

Record Macro-4

 

در حالت This Worlbook، ماکرو در کارپوشه فعال ضبط می‌گردد.

در حالت، New Workbook یک کارپوشه جدید جهت ذخیره شدن ماکرو در آن ایجاد می‌گردد.

در حالت Personal Macro Workbook، اکسل یک فایل مخفی همراه فایل موجود ایجاد می‌نماید و ماکرو را در آن ذخیره می‌کند و هر موقع فایل اکسلی باز گردد، فایل مخفی به همراه آن فایل باز می‌شود و در صورت نیاز، ماکروی ذخیره شده قابل اجرا می‌باشد.

 

به منظور ذخیره سازی فایل اکسل به همراه فایل‌های ماکرو موجود جهت استفاده در زمانهای دیگر، ضروری است که فایل اکسل را با فرمت XLSM ذخیره نموده و در صورتی که فایل اکسل با فرمت XLSX ذخیره شود، ماکروهای ضبط شده، ذخیره نمی‌گردند و در صورت بستن فایل و گشودن دوباره، ماکروهای ضبط شده در لیست ماکرو ها موجود نمی‌باشند.