ویرایش ماکروی ضبط شده

به منظور مشاهده و ویرایش ماکروی ضبط شده از تب Developer قسمت Code ماژول Macros را انتخاب نموده تا لیست ماکرو‌های ضبط شده قابل مشاهده باشد (مانند شکل زیر)

Record Macro_6

سپس ماکروی مد نظر را انتخاب کرده و بر روی Edit کلیک کرده تا صفحه مطابق با شکل زیر حاصل گردد.

VBE

این صفحه مربوط به Microsoft Visual Basic for Application می‌باشد که با استفاده از آن کدها قابل مشاهده و ویرایش می‌باشند.