تابع DEGREES

تابع DEGREES عکس تابع RADIANS عمل می‌کند و به‌منظور تبدیل زاویه از جنس رادیان به زاویه از جنس درجه استفاده می‌شود.   ورودی های تابع DEGREES به این صورت که یک ورودی دریافت می‌کند و میزان درجه معادل با آن را در خروجی نمایش می‌دهد، برای مثال اگر بخواهیم بررسی …

بیشتر بخوانید »

تابع AREAS

تابع AREAS جزء توابع Lookup & Reference اکسل است و به منظور تعیین تعداد نواحی  در آدرس ورودی استفاده میشود. ورودی های تابع AREAS این تابع یک ورودی به‌صورت آدرس یک محدوده یا یک اسم تعریف‌شده دریافت می‌کند و در خروجی مشخص می‌کند که آن آدرس از چند ناحیه گسسته …

بیشتر بخوانید »

پیدا کردن یک رکورد با استفاده از Conditional Formatting

به منظور پیدا کردن یک رکورد در اکسل، روشهای متفاوتی وجود دارد که یکی از پر کاربردترین آنها، پیدا کردن یک رکورد با استفاده از Conditional Formatting است.   مراحل انجام کار برای مثال فرض کنید بخواهیم در جدول ذیل، رکوردهای مربوط به فردی که اسم آن درون سلول F3 ثبت …

بیشتر بخوانید »

تابع EXP

تابع EXP مخفف Exponential یا همان نمایی می‌باشد و به‌منظور انجام محاسبات نمایی مورداستفاده قرار می‌گیرد.   ورودی های تابع EXP این تابع یک ورودی عددی دریافت می‌کند و عدد نپر (e=2.718) را به توان آن عدد می‌رساند، برای مثال حاصل فرمول =EXP(10) برابر است با مقدار e10 و برابر …

بیشتر بخوانید »

تابع GEOMEAN

تابع GEOMEAN جهت محاسبه میانگین هندسی در اکسل مورداستفاده قرار می‌گیرد که برابر با ریشه nام حاصل‌ضرب اعداد است (n بیانگر تعداد اعداد می‌باشد). درزمانی که بخواهیم میانگین اعداد از جنس نرخ رشد یا موارد مشابه را حساب نماییم میانگین هندسی نسبت به میانگین حسابی ارجح‌تر است.   ورودی های …

بیشتر بخوانید »

تابع ISNONTEXT

تابع ISNONTEXT عکس تابع ISTEXT است و هرکجا خروجی تابع ISTEXT برابر با TRUE باشد، خروجی تابع ISNONTEXT برابر FALSE است و برعکس. درواقع خروجی این تابع تنها درزمانی که در سلول مرجع متن نوشته شده باشد یا از تابعی استفاده‌شده باشد که خروجی آن متن باشد، FALS است و …

بیشتر بخوانید »

تابع ISFORMULA

تابع ISFORMULA همانند سایر توابع اطلاعاتی آدرس یک سلول را به‌عنوان ورودی دریافت می‌کند، در صورتی‌ که درون سلول مرجع از فرمول استفاده‌شده باشد، خروجی این تابع TRUE و در سایر حالات خروجی آن FALSE خواهد بود. 

بیشتر بخوانید »

Auto Fill

یکی از مهم‌ترین ابزارهای اکسل ابزار َAuto Fill یا تکمیل‌کننده خودکار است که منجر به افزایش سرعت کاربر می‌گردد. برای مثال اگر بخواهیم اعداد ۱ تا ۱۰ را به‌صورت پشت سر هم درون سلول‌های A1 تا A10 وارد نماییم، کافی است عدد ۱ و ۲ را درون سلول‌های A1 و …

بیشتر بخوانید »

تابع OR

تابع OR همانند تابع AND به‌ منظور ترکیب شرط‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد با این تفاوت که در این تابع کافی است حداقل یکی از شرط‌های ورودی برقرار باشد، در این حالت خروجی تابع برابر با TRUE خواهد بود و تنها زمانی که تمامی شرط‌های ورودی برابر با FALSE باشند، …

بیشتر بخوانید »

تابع ROMAN

تابع ROMAN جزء توابع متنی می‌باشد و به منظور تبدیل اعداد به عدد رومی استفاده می‌شود.   ورودی های تابع ROMAN یک ورودی عددی دریافت می‌کند و آن عدد را به‌صورت رومی نمایش می‌دهد. برای مثال خروجی تابع زیر برابر با عدد ۲ به‌صورت رومی که به شکل II نمایش داده …

بیشتر بخوانید »