تابع IRR

تابع IRR مخفف Internal Rate of Return بوده و به‌ منظور محاسبه نرخ بازگشت سرمایه داخلی در ارزیابی اقتصادی بودن پروژه‌ها استفاده می‌شود. نرخ بازگشت سرمایه داخلی هر پروژه مشخص می‌کند که آن پروژه چند درصد سود به سرمایه‌گذار می‌دهد …
+ ادامه مطلب

تابع STDEV

تابع STDEV مخفف Standard Deviation به معنی انحراف معیار است که در آمار به‌ عنوان یک شاخص پراکندگی مورد استفاده قرار می‌گیرد. در اکسل تابعی با همین نام جهت محاسبه انحراف معیار (میزان انحراف از میانگین داده‌ها) داده‌ها مورد استفاده …
+ ادامه مطلب

تابع MODE

در کنار پارامترهای میانگین و میانه، پارامتر مد به‌عنوان سومین پارامتر مکانی شناخته می‌شود که در اکسل با استفاده از تابع MODE محاسبه می‌شود. مد در یک مجموعه داده بیانگر رکوردی است که بیشتر از سایر داده‌ها تکرار شده باشد، …
+ ادامه مطلب

تابع WEEKNUM

تابع WEEKNUM جزء توابع تاریخ و زمان است که به منظور تعیین شماره هفته یک تاریخ میلادی استفاده می‌شود،   ورودی های تابع WEEKNUM این تابع دو ورودی به شرح ذیل دریافت می‌کند. ورودی اول این تابع بیانگر تاریخ میلادی …
+ ادامه مطلب

تابع DATE

تابع Date به منظور تعیین سریال نامبر مربوط به یک تاریخ ملیادی در اکسل استفاده می‌شود و قسمتهای مربوط به روز، ماه و سال یک تاریخ میلادی را به صورت تفکیک شده دریافت میکند و سریال نامبر مربوط به آن …
+ ادامه مطلب

تابع HYPERLINK

به‌منظور ساخت هایپرلینک در اکسل از تابع HYPERLINK استفاده می‌شود.هایپرلینک عبارت است از ایجاد قابلیت کلیک بر روی یک سلول به‌گونه‌ای که بعد از کلیک کردن بر روی آن سلول فایلی که از قبل آدرس داده‌شده است باز شود یا …
+ ادامه مطلب

تابع ROW

تابع ROW جزء توابع جست و جو در اکسل است که به‌منظور تعیین شماره ردیف، سلول مرجع استفاده می‌شود و یکی از مهمترین کاربردهای آن درون دستور Conditional Formatting است.   ورودی های تابع ROW  این تابع آدرس یک سلول …
+ ادامه مطلب

تابع ROWS

تابع ROWS جزء توابع جست و جو در اکسل است که به منظور مشخص کردن تعداد ردیفها در مربوط به محدوده ورودی استفاده میشود.   ورودی های تابع ROWS این تابع یک ورودی به صورت آدرس یک محدوده دریافت می‌کند …
+ ادامه مطلب

محاسبات خط رگرسیون در اکسل

رگرسیون به معنای بازگشت برای محاسبه ارتباط دو یا چند متغیر و عموما به‌منظور پیش‌بینی متغیر پاسخ مورداستفاده قرار می‌گیرد، به‌گونه‌ای که بعد از به دست آوردن معادله خط رگرسیون به‌صورت y=ax+b (که در آن a و b مقادیر عددی …
+ ادامه مطلب

مفاهیم تاریخ میلادی در اکسل

در محاسبات تاریخ میلادی و زمان، اکسل توابع بسیار قدرتمندی دارد که برای انجام امور کنترل پروژه، سیستمهای حقوق و دستمزد، تحلیل‌های سری زمان و …. بسیار کاربردی می‌باشند.
+ ادامه مطلب