line-and-pridict

نمودار خطی واقعی و پیشبینی روند

تومان 5,000

توضیحات محصول

در این فایل داده ها از دو قسمت واقعی و مقادیر پیشبینی تشکیل شده است که در نمودار خطی رسم شده قسمت واقعی به صورت خط پیوست و در قسمت پیشبینی از خط گسسته استفاده شده است با رنگ متفاوت

 

مدت: ۴ دقیقه

تهیه کننده: امید معتمدی

سطح: مقدماتی