نمودار شرطی

تومان 7,500

توضیحات

نمودار شرطی

نمودار شرطی  عبارت است از نمودار ستونی که هر ستون آن متناسب با مقداری که اختیار کرده است، رنگی میشود. به گونه ای که اگر مقدار آن ستون در محدوده ایمن قرار داشته باشد، آن ستون به رنگ سبز نمایش داده میشود، در صورتی که مقدار مربوط به آن ستون در محدوده هشدار واقع باشد، آن ستون به رنگ زرد و در حالتی که مقدار آن ستون در محدوده خطر قرار گیرد، آن ستون به رنگ قرمز نمایش داده میشود.

در این آموزش با تعرییف محدوده خطر؛ هشدار و ایمن به رنگهای قرمز، زرد و سبز برای سود حاصله در ماههای مختلف، بعد از رسم نمودار ستونی میزان سود در هر ماه، با توجه به این که میزان سود تحقق یافته در کدام یک از ناحیه ها (خطر، هشدار و ایمن) قرار گیرد، ستون تعریف کننده آن به یکی از رنگهای قرمز، زرد و سبز نمایش داده می‌شود.

 

تهیه کننده: امید معتمدی

مدت: ۴ دقیقه

سطح: مقدماتی

 

مشاهده قسمتی از آموزش