capture

نمودار شرطی

تومان 7,500

توضیحات محصول

در این آموزش با تعرییف محدوده خطر؛ هشدار و ایمن به رنگهای قرمز، زرد و سبز برای سود حاصله در ماههای مختلف، بعد از رسم نمودار ستونی میزان سود در هر ماه، با توجه به این که میزان سود تحقق یافته در کدام یک از ناحیه ها (خطر، هشدار و ایمن) قرار گیرد، ستون تعریف کننده آن به یکی از رنگهای قرمز، زرد و سبز نمایش داده می‌شود.